HOT Flix

ด่วน รับเงิน “เยียวยานักเรียน 2,000 บาท” เช็กที่นี่ ขั้นตอนจ่ายเงิน และช่วงวันโอนเงิน เมื่อก.คลัง โอนถึงเขตพื้นที่ฯ ภายใน 3 วันทำการผู้ปกครองต้องได้รับเงินทันที “คมชัดลึกออนไลน์” มีรายละเอียดมานำเสนอพลันที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น เกิดกระแสความสนใจของประชาชนพ่อแม่และผู้ปกครองนักเรียน กรณีเงิน “เยียวยานักเรียน 2,000 บาท” ตามที่ครม.เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระแสความสนใจของประชาชนผู้ปกครองนักเรียน กรณีเงิน “เยียวยานักเรียน 2,000 บาท” ตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการเด็กนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัด รวมทั้งระดับการศึกษา ปวช./ปวส. รับเงินคนละ 2,000 บาท

เฉพาะนักเรียนในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตามที่ครม.มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้

โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ.ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นอนุบาล-ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน

วันรุ่งขึ้น นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกธิการ(รมว.ศธ.) ได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับเงิน “เยียวยานักเรียน 2,000 บาท”ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)นั้น นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ไปถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งประเทศ

เนื้อหาสาระของคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 อ้างถึงมติครม.เมื่อวันที่3 สิงหาคม 2564 ตามที่ปรากฏ และในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

1.1 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVIC-19) เพื่อรองรับเงิน ที่่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง สำหรับเตรียมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทันที

1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้องและครบถ้วน

2. สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

2.1 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียน จากระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET วันที่ 25 มิถุนายน 2564

2.2 จัดทำข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง(ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือบัญชีธนาคารนักเรียนกรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดนด่วน

“หากสำนักงานงบประมาณ จัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้ ศธ.แล้ว จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไปคาดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนนี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิน และทำการโอนเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.)กล่าวให้คำมั่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *