HOT Flix

โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียRalstoniasolanacearumหรือ “โรคเหี่ยวเขียว” ตนพืชจะแสดงอาการเหี่ยวโดยเริ่มจากใบสวนยอดสลดกอน ตอมาอาการเหี่ยวเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมมีอาการใบเหลืองเกิดขึ้นซึ่งพืชจะแสดงอาการเหี่ยวในเวลากลางวันและฟื้นดีใหม่ในเวลากลางคืน ในที่สุดจะเหี่ยวทั้งภายในเวลาไมกี่วัน เมื่อน าส่วนโคนต้นที่เป็นโรคมาตัดดูตามขวางจะพบวงแหวนสีน้ าตาลบริเวณท่อน้ าท่ออาหาร และพบเมือกสีขาวขุ่นลักษณะเหนียวหนืดบริเวณรอยตัด เมื่อน าส่วนที่ตัดไปแช่น้ าจะพบกลุ่มของแบคทีเรียไหลออกมาเป็นสายยาวสีขาวขุ่นภายใน 2-5 นาที ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคเหี่ยวที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อสาเหตุสามารถเขาท าลายพืชไดทุกระยะการเจริญเติบโตและระบาดลุกลามไดอยางรวดเร็ว ทดลองเล่นโรคนี้เป็นปัญหาสำคัญในการป้องกันก าจัด เนื่องจากเชื้อนี้สามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้ต้านทานกับสารเคมีได้เร็ว มีพืชอาศัยหลายชนิดและยังสามารถพักตัวเกาะกินกับพืชนอกฤดูปลูกได้

สาเหตุของการเกิดโรคจากเชื้อแบคทีเรียราลสโตเนีย โซลานาซีเอรัม (Ral stonia solanacearum) ที่อาศัยอยู่ในดิน โดยการเข้าทำลายพืชทางราก ตามรอยแผลที่เกิดจากการทำลายของแมลง ไส้เดือนฝอย รอยฉีกขาดของราก หรือแผลที่เกิดในธรรมชาติ สามารถแพร่ระบาดไปกับน้ำได้ดี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบการระบาดรุนแรงและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถติดไปกับหัวพันธุ์และแอบแฝงอยู่จนข้ามฤดูได้

จากสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โรคเหี่ยวเขียวสร้างความเสียหายไปทั่วโลก มีมูลค่ากว่าปีละ 35,000 ล้าน บาท สำหรับไทยเราโรคนี้สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตมะเขือเทศและพริกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่าปีละ 540 ล้านบาทดร.อุดม แซ่อึ่ง ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการศึกษาและพัฒนา แบคทีรีโอฟาจ (bacteriophage) หรือ ฟาจ (phage) ไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในพืช เพื่อใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียทดแทนการใช้สารเคมี

คุณสมบัติพิเศษของไวรัสชนิดนี้ มีความเฉพาะเจาะจงกับแบคทีเรียแต่ละชนิด ไม่ทำลายแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมาย โดยเฉพาะแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ และจะหยุดเพิ่มจำนวนทันที เมื่อเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายหมดไป ไม่เป็นพิษต่อพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นทางเลือกสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะนี้จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความคงทน ทดลองเล่นโดยใช้งานวิจัยและเทคโนโลยี ทั้งทางชีววิทยาเคมี และฟิสิกส์ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ ให้สามารถนำแบคทีรีโอฟาจมาใช้งานได้จริง ในพื้นที่เกษตรกรรมต่อไปในอนาคต.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *